Djøf

Merarbejde og betaling for merarbejde

Er du forpligtet til merarbejde ud over rådighedsforpligtelsen, hvornår bliver du betalt for merarbejde, og er der grænser for, hvor mange timer du må arbejde om dagen?

Du har pligt til merarbejde

Som offentligt ansat djøfer er du forpligtet til at påtage dig merarbejde - også selvom arbejdet ligger om aftenen eller i weekenderne.

Du kan som fuldmægtig blive honoreret for merarbejdet, hvis det er af midlertidig karakter og pålagt af din arbejdsgiver. Merarbejde kan være pålagt efter særlig ordre, godkendt tjenestefordeling eller på forhånd være godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, der er forbundet med din stilling.

Får du rådighedstillæg, kan du kun få betaling for merarbejde, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det merarbejde, der er betalt for via rådighedstillægget. 

  

 

Hvornår bliver du betalt for merarbejde?

Du bliver betalt for dit merarbejde, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Din arbejdsgiver skal have godkendt antallet af merarbejdstimer
  • Merarbejdet skal for ansatte med rådighedsforpligtelse være af væsentligt omfang
  • Merarbejdet skal strække sig over mindst fire uger

Når din arbejdsgiver har godkendt dit merarbejde, skal du have din almindelige løn plus 50%. Du kan ikke selv vælge mellem afspadsering og betaling. Din arbejdsgiver vurderer ud fra hensynet til tilrettelæggelsen af arbejdet, om det er muligt at give dig afspadsering inden for rimelig tid.

Merarbejde som special- og chefkonsulent

Som special- eller chefkonsulent får du ikke rådighedstillæg, men du er forpligtet til at påtage dig merarbejde. Er du ansat i staten, kan du fx få dit merarbejde godtgjort gennem et engangsvederlag, der fastsættes ensidigt af ledelsen efter forhandling. Er du ansat i en kommune eller region, kan du få godtgørelse for merarbejde, hvis dit merarbejde væsentligt overstiger det, der kan anses for godtgjort gennem din løn. Der er ikke en fast timegrænse, men tale om et konkret skøn.

Arbejdsmiljøloven sætter loft over din arbejdstid

Det følger af overenskomsterne, at din arbejdstid i gennemsnit skal være på 37 timer. Arbejder du i en periode mere end 37 timer om ugen, bør det derfor udligne sig på et andet tidspunkt.

Selvom du har pligt til at påtage dig merarbejde, er der nogle bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som begrænser timetallet. Du skal nemlig have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet. Det betyder, at der skal gå 11 timer, fra du går hjem fra arbejde, til du møder igen.

Derudover skal du inden for hver periode på syv døgn have fri mindst ét døgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

AC-overenskomsten indeholder ikke et særligt tillæg for at arbejde søndage/helligdage. Udgangspunktet efter overenskomsten er, at arbejdet falder inden for din rådighedsforpligtelse/merarbejde. Det betyder dog ikke, at din arbejdsgiver kan kræve, at du systematisk påtager dig merarbejde på aftener og i weekender.

Vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Djøfbladet

Hver 10. private djøfer er lagt i gyldne håndjern

Det kan være skadeligt for karrieren, hvis man skriver under på en kunde- eller konkurrenceklausul. Og på trods af en lovændring har næsten lige så mange som tidligere en klausul i deres kontrakt. Mange ved ikke, hvad klausulen egentlig indebærer, og det kan koste dyrt – i nogle brancher mere end andre.

Foto: Billion Photos/Shutterstock
Djøf blog

Skal ALLE opgaver virkelig nås inden jul?

Jeg magter ikke at have så travlt, blot fordi Jesus blev født. Jeg vil ikke være udbrændt inden jul.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent